Prvostopenjski univerzitetni enodisciplinarni študijski program Sinologija

Predstavitveni zbornik Oddelka za azijske in afriške študije
PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI
ENODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SINOLOGIJA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Predstavitev študijskega programa

 1. Podatki o študijskem programu
Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sinologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je Diplomirani sinolog UN oziroma diplomirana sinologinja UN.
Program se ne deli na smeri ali module.
 1. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom
Temeljni cilji programa so nuditi študentom in študentkam sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanim s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom.
Splošne kompetence obsegajo tako specifiko tradicionalnih razvojev, kot tudi strukture aktualnih družbenih stvarnosti navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa.
 • Sposobnost prepoznavanja in aktivne uporabe okr. 6.000 kitajskih pismenk tako v tradicionalni, kot tudi v poenostavljeni obliki.
 • Sposobnost samostojnega govornega in pisnega izražanja.
 • Sposobnost prevajanja (kitajščina – slovenščina) literarnih, tehničnih in strokovnih besedil.
 • Sposobnost konsekutivnega prevajanja iz kitajščine v slovenščino in obratno.

 1. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Število študijskih mest (2014/15): 30 rednih in 5 izrednih.
Pogoji za vpis na pričujoči študijski program so določeni v skladu s členi 38, 38b in 41 Zakona o visokem šolstvu RS. V študijski program se lahko vpiše, kdor je uspešno opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 uspešno dokončal katerikoli štiriletni srednješolski program oziroma kdor je uspešno opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Kriterij za izbiro kandidatov je uspeh na maturi oz. zaključnem izpitu 60%, uspeh v 4. letniku srednje šole 20% in uspeh v 3. letniku srednje šole 20%.
4. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Visokošolski zavod (Filozofska fakulteta) kandidatom priznava pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom. Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetim 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani.
5. Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik – Pogoji za napredovanje po študijskem programu so usklajeni s 151. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Za prehod v drugi letnik programa mora študent opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik. Za napredovanje v tretji letnik univerzitetnega študijskega programa Sinologija mora študent opraviti študijske obveznosti za drugi letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 KT od 60 KT) 2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.
V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik (sklep, sprejet na 42. seji senata FF z dne 13.2.2013).
Pogoji za ponavljanje letnikaPogoji za ponavljanje letnika (obveznosti v odstotkih) so enaki kot na vseh ostalih študijskih programih Filozofske fakultete (enotna vsefakultetna ureditev), t.j. opravljenih 25% KT posameznega letnika. V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje.
Svetovanje in usmerjanje med študijem:Študentom med študijem svetujejo in jih usmerjajo sodelavci oddelka AAŠ.
6. Pogoji za dokončanje študija
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov, v skupnem obsegu 180 KT.
Način diplomiranja:
Samostojna izdelava diplomske naloge pod mentorstvom izbranega predavatelja in ob zagovoru predstavitev diplomskega dela v kitajščini ter odgovori na vprašanja v kitajščini in slovenščini pred tričlansko komisijo – skupaj 6 KT.
 1. Prehodi med študijskimi programi
Prehajanje med programi je opredeljeno v skladu s 181.-189. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Merili za prehode med študijskimi programi.
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehajanje na prvostopenjski univerzitetni študijski program je možno:
  1. iz starega UN študijskega programa v istovrstni prenovljen prvostopenjski bolonjski UN študijski program.
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence.
O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.
  1. iz prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov:
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence.
O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.
  1. iz prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov : ¸
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence.
O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.
  1. Prehodi iz višješolskih študijskih programov: prvostopenjski univerzitetni študijski programi ne predvidevajo te možnosti.
 1. Načini ocenjevanja
Načini ocenjevanja oziroma načini preverjanja znanja so določeni za vsak predmet posebej v učnih načrtih, in obsegajo ustne ter pisne izpite, kolokvije, eseje oziroma seminarske naloge, projekte in reševanje realnih problemov.
Ocenjevalna lestvica:
10 - (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),
9 - (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),
8 - (prav dobro: solidni rezultati),
7 - (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),
6 - (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),
5 - 1 - (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).
9. Predmetnik študijskega programa s predvidenimi nosilci predmetov
Razmerje predavanj (P), seminarjev (S), vaj (V) za predmete po semestrih s številom kontaktnih ur (KU) in kreditnimi točkami (KT)
I st: Izbirni strokovni predmeti: so izbirni predmeti, ki jih ponuja Oddelek za azijske in afriške študije in se spreminjajo glede na specializacije vsakokratnih predavateljev ter predmeti znotraj Filozofske fakultete, ki jih oddelek vsako leto posebej izbere iz ponujenih predmetov
Študentje in študentke v toku študija od petih celoletnih izbirnih predmetov izberejo vsaj tri celoletne ali ekvivalent semestrkih izbirnih glede na število KT, ki jih ponuja Oddelek za azijske in afriške študije.
I sp: Splošni izbirni predmeti: so izbirni predmeti znotraj ali izven UL in jih študenti sami svobodno izberejo
.

1. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 1

Doc. dr. Mateja Petrovčič

60

 

60

 

 

180

300

10

2.

Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

 

 

30

 

 

90

120

4

3.

Sodobna kitajščina 1 fonetika

Doc. dr. Mateja Petrovčič

 

 

30

 

 

60

90

3

4.

Razvoj kitajske pisave

Red. prof. dr. Mitja saje

30

 

 

 

 

60

90

3

5.

Zgodovina Vzhodne Azije

Red. prof. dr. Mitja saje

30

 

 

 

 

90

120

4

6.

Uvod v vzhodnoazijske študije

Red. prof. dr. Jana Rošker in

Red. prof. dr. Andrej Bekeš

15

15

 

 

 

150

180

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

135

15

120

 

 

630

900

30

DELEŽ

15%

1,6%

13,4%

 

 

70%

100 %

 

 

 

 

 

2. semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 1

Doc. dr. Mateja Petrovčič

60

 

60

 

 

180

300

10

2.

Sodobna kitajščina 1 konverzacija

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

 

 

30

 

 

60

90

3

3.

Sodobna kitajščina 1 fonetika

Doc. dr. Mateja Petrovčič

 

 

30

 

 

60

90

3

4.

Razvoj kitajske pisave

Red. prof. dr. Mitja Saje

30

 

 

 

 

60

90

3

5.

Zgodovina Vzhodne Azije

Red. prof. dr. Mitja Saje

30

 

 

 

 

90

120

4

6.

Uvod v vzhodnoazijske študije

Red. prof. dr. Jana Rošker in

Red. prof. dr. Andrej Bekeš

 

 

 

 

 

120

120

4

7.

Kritično branje in pisanje

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

15

15

 

 

60

90

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

120

15

135

 

 

630

900

30

DELEŽ

13, 4%

1,6%

15%

 

 

70%

100 %

 

 


 

 

3. semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 2

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

60

 

30

 

 

90

180

6

2.

Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Doc. dr. Mateja Petrovčič

 

 

30

 

 

60

90

3

3.

Sodobna kitajščina 2 pisno izražanje

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

 

30

 

 

60

90

3

4.

Moderna Kitajska

Red. prof. dr. Mitja Saje

15

15

 

 

 

60

90

3

5.

Kitajska literatura

Izr. prof. dr. Maja Lavrač

15

15

 

 

 

60

90

3

6.

Kitajska filozofija

Red. prof. dr. Jana Rošker

15

15

 

 

 

60

90

3

7.

Strokovni izbirni predmet 1

 

15

15

 

 

 

60

90

3

8.

Strokovni izbirni predmet 2

 

15

15

 

 

 

60

90

3

9.

Strokovni izbirni predmet 3

 

15

15

 

 

 

60

90

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ*

150

90

90

 

 

570

900

30

DELEŽ**

16, 7%

10%

10%

 

 

63,3%

100%

 

 

* Natančen izračun skupnega števila in deleža kontaktnih ur po posameznih oblikah študija ni mogoč, saj je pri izbirnih predmetih razmerje med različnimi oblikami odvisno od posameznega predmeta. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

** Deleža predavanj, seminarjev in vaj zaradi različne opredeljenosti pri posameznih izbirnih predmetih ni mogoče določiti. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

 


 

 

4. semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 2

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

60

 

30

 

 

90

180

6

2.

Sodobna kitajščina 2 konverzacija

Doc. dr. Mateja Petrovčič

 

 

30

 

 

60

90

3

3.

Sodobna kitajščina 2 pisno izražanje

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

 

30

 

 

60

90

3

4.

Moderna Kitajska

Red. prof. dr. Mitja Saje

15

15

 

 

 

60

90

3

5.

Kitajska literatura

Izr. prof. dr. Maja Lavrač

15

15

 

 

 

60

90

3

6.

Moderni teoretski diskurzi

Red. prof. dr. Jana Rošker

15

15

 

 

 

60

90

3

7.

Strokovni izbirni predmet 1

 

15

15

 

 

 

60

90

3

8.

Strokovni izbirni predmet 2

 

15

15

 

 

 

60

90

3

9.

Strokovni izbirni predmet 3

 

15

15

 

 

 

60

90

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ*

150

90

90

 

 

570

900

30

DELEŽ**

16,7%

10%

10%

 

 

63,3%

100%

 

 

* Natančen izračun skupnega števila in deleža kontaktnih ur po posameznih oblikah študija ni mogoč, saj je pri izbirnih predmetih razmerje med različnimi oblikami odvisno od posameznega predmeta. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

** Deleža predavanj, seminarjev in vaj zaradi različne opredeljenosti pri posameznih izbirnih predmetih ni mogoče določiti. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.


 

 

5. semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 3

Doc. dr. Mateja Petrovčič

30

 

30

 

 

120

180

6

2.

Teorija in praksa prevajanja

Izr. prof. dr. Maja Lavrač

 

 

30

 

 

60

90

3

3.

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Red. prof. dr. Mitja Saje

30

 

 

 

 

60

90

3

4.

Kitajska umetnost

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

15

15

 

 

 

60

90

3

5.

Metodološki seminar za diplomsko delo

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

30

 

 

 

60

90

3

6.

Strokovni izbirni predmet 4

 

15

15

 

 

 

60

90

3

7.

Strokovni izbirni predmet 5

 

15

15

 

 

 

60

90

3

8.

Diplomsko delo

 

 

 

 

 

 

180

180

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ*

105

75

60

 

 

660

900

30

DELEŽ**

11,6%

8,3%

6,7%

 

 

73,4%

100%

 

 

* Natančen izračun skupnega števila in deleža kontaktnih ur po posameznih oblikah študija ni mogoč, saj je pri izbirnih predmetih razmerje med različnimi oblikami odvisno od posameznega predmeta. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

** Deleža predavanj, seminarjev in vaj zaradi različne opredeljenosti pri posameznih izbirnih predmetih ni mogoče določiti. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

 


6. semester

 

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Sodobna kitajščina 3

Doc. dr. Mateja Petrovčič

30

 

30

 

 

120

180

6

2.

Teorija in praksa prevajanja

Izr. prof. dr. Maja Lavrač

 

 

30

 

 

60

90

3

3.

Tradicija in moderna

Izr. prof. dr. Maja Lavrač

 

60

 

 

 

60

120

4

4.

Kitajska umetnost

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

15

15

 

 

 

60

90

3

5.

Metodološki seminar za diplomsko delo

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

30

 

 

 

60

90

3

6.

Strokovni izbirni predmet 4

 

15

15

 

 

 

60

90

3

7.

Strokovni izbirni predmet 5

 

15

15

 

 

 

60

90

3

8.

Diplomsko delo

 

 

 

 

 

 

150

150

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ*

75

135

60

 

 

630

900

30

DELEŽ**

8,3%

15%

6,7%

 

 

70%

100%

 

 

* Natančen izračun skupnega števila in deleža kontaktnih ur po posameznih oblikah študija ni mogoč, saj je pri izbirnih predmetih razmerje med različnimi oblikami odvisno od posameznega predmeta. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

** Deleža predavanj, seminarjev in vaj zaradi različne opredeljenosti pri posameznih izbirnih predmetih ni mogoče določiti. Kot primer je izbran predmet s 15 urami predavanj in 15 urami seminarjev na semester.

 


 

 

Izbirni predmeti** (strokovni)

 

Zap. št.

Predmet

Nosilec

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1.

Kultura islama*

Doc. dr. Beatris Čerkez Tomšič

30

30

 

 

 

120

180

6

2.

Kitajska kaligrafija*

Doc. dr. Wang Huiqin

20

 

40

 

 

120

180

6

3.

Butoh in sodobna vzhodnoazijska kultura*

Red. prof. dr. Jana Rošker

 

60

 

 

 

120

180

6

4.

Jezikovne tehnologije*

Doc. dr. Mateja Petrovčič

 

60

 

 

 

120

180

6

5.

Azijske religije

Doc. dr. Nataša Visočnik

15

15

 

 

 

60

90

3

6.

Izbrana poglavja iz tajvanskih študij*

Doc. dr. Saša Istenič

30

30

 

 

 

120

180

6

7.

Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti*

Doc. dr. Saša Istenič

30

30

 

 

 

120

180

6

8.

Uvod v budistično umetnost in ikonografijo*

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

30

30

 

 

 

120

180

6

9.

Posebna poglavja iz kitajske filozofije*

Red. prof. dr. Jana Rošker

30

30

 

 

 

120

180

6

10.

Izbrana poglavja iz tradicije in moderne*

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

30

30

 

 

 

120

180

6

11.

Izbrana poglavja iz kitajske družbe

Red. prof. dr. Mitja saje

15

15

 

 

 

60

90

3

12.

Izbrana poglavja iz kitajske kulture*

Doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

30

30

 

 

 

120

180

6

13.

Uvod v zgodovino Japonske 1

Doc. dr. Nataša Visočnik

30

 

 

 

 

60

90

3

14.

Uvod v zgodovino Japonske 2

Doc. dr. Nataša Visočnik

30

 

 

 

 

60

90

3

15.

Japonska družba 1

Doc. dr. Nataša Visočnik

15

15

 

 

 

60

90

3

16.

Japonska družba 2

Doc. dr. Nataša Visočnik

15

15

 

 

 

60

90

3

17.

Sodobni japonski jezik  – lektorske vaje 1*

lekt. dr. Kristina Hmeljak Sangawa

 

 

120

 

 

120

240

8

18.

Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 2

lekt. dr. Kristina Hmeljak Sangawa

30

 

120

 

 

120

270

9

19.

Sodobni korejski jezik 1*

Doc. dr. Yong Lee

60

 

90

 

 

120

270

9

20.

Sodobni korejski jezik 2*

Doc. dr. Yong Lee

60

 

90

 

 

120

270

9

21.

Sodobni korejski jezik 3*

Doc. dr. Yong Lee

60

 

60

 

 

60

180

6

22.

Fonetika korejščine 1

Doc. dr. Yong Lee

 

 

30

 

 

60

90

3

23.

Fonetika korejščine 2

Doc. dr. Yong Lee

 

 

30

 

 

60

90

3

24.

Korejska pisava 1

Doc. dr. Yong Lee

15

 

15

 

 

60

90

3

25.

Uvod v korejsko književnost 1

Doc. dr. Yong Lee

30

 

 

 

 

60

90

3

26.

Korejska umetnost 1

Doc. dr. Yong Lee

30

 

 

 

 

60

90

3

27.

Korejska umetnost 2

Doc. dr. Yong Lee

30

 

 

 

 

60

90

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

*celoletni izbirni predmeti

**Vsi izbirni predmeti se ne izvajajo  vsako leto, temveč je izvajanje posamičnih izbirnih predmetov odvisno od razpoložljivosti predavateljev. Predmeti se lahko izvajajo semestrsko ali celoletno, prav tako odvisno od razpoložljivosti predavateljev. Študent v drugem letniku izbere tri izbirne predmete ter v drugem letniku dva izbirna predmeta. Razpredelnica se ne ponovi za vsak semester ter je dodana le na koncu predmetnika.


10. Podatki o možnostih izbirnih predmetov in mobilnosti
Izbirni strokovni predmeti, ki jih ponuja Oddelek za azijske in afriške študije:
 • Kultura islama
 • Kitajska kaligrafija
 • Azijske religije
 • Uvod v japonsko zgodovino 1
 • Japonska družba 1
 • Japonska družba 2
 • Računalniška obdelava kitajskih besedil
 • Uvod v budistično umetnost in ikonografijo
 • Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 1
 • Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 2
 • Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 3
 • Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 1
 • Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 2
 • Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 3
Priporočljivi izbirni strokovni predmeti, ki jih ponujajo ostali oddelki Filozofske fakultete:
 • Sociologija kulture I
 • Obča sociologija I
 • Uvod v občo umetnostno zgodovino
 • Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine
 • Uvod v študij zgodovine
 • Teorija zgodovine
 • Teorija zgodovine
 • Etnologija Azije
 • Azijske filozofije I
 • Azijske filozofije II
 • Geografija Azije
 • Literarni prevod
 • Uvod v primerjalno književnost
 • Metode jezikoslovnega raziskovanja in terenskega dela
 • Pregled splošnega jezikoslovja
11. Kratka predstavitev posameznih predmetov
Sodobna kitajščina 1 poenostavljene pismenke (10 KT)
fonetične osnove sodobnega kitajskega jezika, osnovne slovnične strukture kitajskega jezika, latinična transkripcija pinyin, 2000 poenostavljenih kitajskih pismenk, sistem radikalov in osnove uporabe kitajskih slovarjev, branje enostavnejših besedil,
Sodobna kitajščina 2 poenostavljene pismenke (10 KT)
kompleksnejše slovnične strukture sodobnega kitajskega jezika, nadaljnih 2000 besed oziroma poenostavljenih pismenk, sposobnost tekoče konverzacije v sodobni kitajščini, govorno in slušno razumevanje, sposobnost tekočega zapisa po nareku, sposobnost samostojnega pisanja enostavnejših esejev
Sodobna kitajščina 3 poenostavljene pismenke (6 KT)
Zahtevne slovnične strukture sodobnega kitajskega jezika, nadaljnih 2000 besed oziroma poenostavljenih pismenk, poznavanje terminologije različnih strokovnih besedil, sposobnost neoporečne konverzacije v sodobni kitajščini, sposobnost tekočega zapisa po nareku z uporabo poenostavljenih pismenk, sposobnost samostojnega pisanja zahtevnejših esejev z uporabo poenostavljenih pismenk, podrobno razumevanje specifike najkompleksnejših kitajskih slovničnih struktur
Sodobna kitajščina 1 tradicionalne pismenke (10 KT)
osnove kitajskega jezika in tradicionalne kitajske pisave, kakršna je v uporabi v Hong Kongu, Singapurju ter Taiwanu, osnovne slovnične strukture sodobne kitajščine, uradna latinična transkripcija pinyin ter latinična transkripcija Wade Giles, pasivno znanje 2000 tradicionalnih kitajskih pismenk, sistem radikalov in uporaba kitajskih slovarjev s tradicionalnimi pismenkami, branje enostavnejših besedil
Sodobna kitajščina 2 tradicionalne pismenke (10 KT)
kompleksnejše slovnične strukture kitajskega jezika, nadaljnih 2000 besed oziroma tradicionalnih pismenk, sposobnost tekoče konverzacije v sodobni kitajščini, sposobnost samostojnega pisanja enostavnejših esejev z uporabo tradicionalnih pismenk, podrobno razumevanje specifike kitajskih slovničnih struktur
Sodobna kitajščina 3 tradicionalne pismenke (6 KT)
Zahtevne slovnične strukture sodobnega kitajskega jezika, nadaljnih 2000 besed oziroma tradicionalnih pismenk, poznavanje terminologije različnih strokovnih besedil, sposobnost neoporečne konverzacije v sodobni kitajščini, sposobnost tekočega zapisa po nareku z uporabo tradicionalnih pismenk, sposobnost samostojnega pisanja zahtevnejših esejev z uporabo tradicionalnih pismenk, podrobno razumevanje specifike najkompleksnejših kitajskih slovničnih struktur.
Sodobna kitajščina 1 konverzacija (4 KT)
fonetične in osnovne slovnične zakonitosti sodobnega kitajskega pogovornega jezika, pogovorna praksa živega jezika, osnovno slušno razumevanje, prosto govorjenje in formulacije enostavnejših pomenskih sklopov in fraz
Sodobna kitajščina 2 konverzacija (4 KT)
fonetične in osnovne slovnične zakonitosti sodobnega kitajskega pogovornega jezika, pogovorna praksa živega jezika, zahtevnejše slušno razumevanje, prosto govorjenje in formulacije zahtevnejših pomenskih sklopov in fraz
Sodobna kitajščina 1 fonetika (4 KT)
praktično znanje in sposobnost uporabe fonetičnih posebnosti sodobne kitajščine, poznavanje 411 zlogov, obvladanje in sposobnost diferenciranja med štirimi oziroma petimi osnovnimi toni
Razvoj kitajske pisave (6 KT)
uvid v ustroj in smiselno strukturo kitajskih pismenk, razlaga razvoja pisave, posamezni tipi kitajskih pismenk, etimološka analiza pismenk, primerjave starih in sodobnih oblik pismenk in analiza napak, evolucija pomenov posameznih pismenk
Zgodovina vzhodne Azije (8 KT)
specifika kulturno-zgodovinskega in družbenega razvoja Kitajske, prikaz formiranja Japonske kot politične in kulturne celote, poznavanje vzrokov pri oblikovanju vzhodnoazijskih civilizacijskih posebnosti, kritična obravnava tako ozkega evropskega kot tudi kitajskega zgodovinopisja, razumevanje dinamike v ozadju zgodovinskega razvoja, pomen kulturnih stikov med različnimi kulturnimi prostori
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Kulturna zgodovina Kitajske (6 KT)
posebnosti kitajskega kulturnega prostora, nastanek in oblikovanje posameznih družbenih pojavov, tipične kitajske kulturne zvrsti v tradicionalni družbi, oblikovanje kitajskih civilizacijskih posebnosti, pridobitev sposobnosti kritične obravnave kitajskih kulturnih dosežkov, dinamika v ozadju zgodovinskega razvoja, pomen kulturnih stikov z drugimi kulturnimi okolji
Metodologija medkulturnih raziskav 1 (6 KT)
osnove, kritika in utemeljitev znanstvene metodologije in metodike, kritično razmišljanje o temeljni politični, ekonomski in etični problematiki medkulturnih raziskav, vloga orientalizma in evrocentrizma, prepoznavanje in kritično prevpraševanje orientalističnih diskurzov in evrocentričnih elementov znotraj sodobne teorije družboslovja in humanistike
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Metodologija medkulturnih raziskav 2 (6 KT)
pojem evrocentrizma, politične implikacije evrocentrizma v zgodovinskem kontekstu, poznavanje praktičnega bibliografiranja, razčljenjevanja, kategoriziranja, navajanja citatov, analize in interpretacije besedil ter ostalih postopkov znanstvene raziskave z upoštevanjem specifične problematike interkulturnih študij
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Tradicionalna in sodobna kitajska umetnost (6 KT)
kitajska tradicionalna umetnost, moderna in sodobna umetnost, posebnosti kitajske umetnosti ter njena refleksija znotraj posameznih družbeno-kulturnih pojavov kitajskega prostora, vzročne povezave in primerjava z ostalimi civilizacijami, idejna tradicija in tradicionalni koncepti kitajske družbene ideologije in filozofije, umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, umetnost vrtov, umetnost porcelanastih izdelkov, obrtna umetnost
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Prevajanje 1 (6 KT)
prozna besedila v kitajskem jeziku, razumevanje posebnosti (poudarek na kontekstu) besedil in pravilna raba slovenskega knjižnega jezika, pravilna uporaba kitajsko-angleškega in kitajsko-kitajskega slovarja, osnovna prevajalska orodja, temeljne razlike med kitajskim in slovenskim jezikom, zavest o jezikovnih posebnostih v praksi
Klasična kitajska literatura (6 KT)
razvoj kitajske književnosti od začetkov do vključno 19. stoletja, osrednji avtorji in temeljna dela klasične kitajske književnosti, posebnosti kitajske literarne tradicije, primerjava z zgodovinskimi, družbeno-političnimi, kulturno-umetniškimi in filozofsko-religioznimi konteksti. branje literarnih besedil v izvirniku in njihova analiza
Kitajska filozofija 1 (6 KT)
posebnosti diskurzov kitajske idejne tradicije, tradicionalni koncepti in specifika kategorialnega aparata kitajske filozofije, pregled razvoja kitajske filozofske misli od obdobja antike do pričetka kitajske novoveške miselnosti, poudarek na poznavanju in razumevanju aksioloških, logičnih in aksioloških elementov starokitajske tradicije
Izbrana poglavja iz kitajske tradicije (6 KT)
izbrana poglavjia iz kulture in tradicije Kitajske, kulturna dediščina Kitajske, povezava z določenimi aspekti sodobne družbe, širjenje splošne razgledanosti o kitajskem kulturnem prostoru, širša kulturološka znanja
Metodološki seminar za diplomsko delo (6 KT)
usposabljanje za izdelavo sinološke diplomske naloge, specifično metodološko znanje, poznavanje teoretskih posebnosti in praktične aplikacije metod in kategorialnega aparata, usmerjanje v kritično interpretacijo primarnih virov ter sekundarne literature, umeščanje vsebine in metod uporabljene literature v sociokulturne kontekste tradicionalne in sodobne Kitajske
Kultura islama (6 KT)
Islam kot religija in način življenja, Koran in Hadisi kot vira pravne ureditve islamske družbe, definicija in opredelitev boga, verske dolžnosti in običaji, etika v islamu, pomen družbe in znanosti, sufizem, “orientalizem”, definicija spolov v islamski tradiciji, ideološke projekcije: “položaj ženske v islamu”, elementi materialne kulture: opredelitev pojma umetnost, pomen umetniške panoge, prostor intimnega in prostor javnega, organizacija bivalnega prostora, ikonologija: produkcija oblik, vrednotenje, pomen, mutacije in aplikacije, funkcija in pomen arabske pisave v islamski kulturi, razvoj in pomen kaligrafije, verbalni jezik in medkulturna interpretacija.
Kitajska kaligrafija (6 KT)
temeljne kaligrafske osnove, njihove oblikovne in estetske značilnosti, razvijanje sposobnosti pisanja kitajskih pismenk, razumevanje osnovnih kaligrafskih tendenc, povezovanje kaligrafije z zgodovino, filozofijo, naravo, umetnostjo, slikarstvom in z ostalimi družbeno-političnimi področji
Azijske religije (6 KT)
osnovne značilnosti najpomembnejših azijskih religij, umestitev religij v širši kontekst sociološkega razumevanja individualnega in družbenega pomena verovanja, primerjalna analiza evropskih in azijskih tradicij, poznavanje osnovnih idejnih diskurzov azijske tradicije in moderne, opredelitev specifike religioznih diskurzov, razumevanje in interpretacija različnih razlagalnih modelov in teoretskih pristopov k vprašanjem kulturne pogojenosti religij
Uvod v japonsko zgodovino 1 (3 KT)
geografske in podnebne determinante, poselitev, obdobje Jomon in njegove značilnosti, vplivi s celine, obdobje Yayoi, obdobje Kofun in začetki geneze japonske etnije in državnosti, vpliv kitajskega modela, obdobje Asuka, obdobje Nara, črpanje iz kitajskih zgledov, obdobje Heian in indigenizacija institucij in kulture, prevlada Vzhoda in vojaštva, obdobje Kamakura, prestrukturiranje družbe in notranje vojne, obdobje Muromachi, prvi stiki z Zahodom, konsolidacija, obdobje Azuchi-Momoyama
Japonska družba I (3 KT)
"orientalistični" diskurz in Japonska; družba z vidika razredne razslojenosti ter generacijske in regionalne variabilnosti; vzgojno-izobraževalni sistem z vidika raznovrstnosti in invariantnosti; politika spolov in vloga družine; družbene manjšine, japonska identiteta in diskriminacija; dinamika javnega in zasebnega kot principa neformalne kontrole; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij: vloga in mesto tujcev v japonski družbi; mediji, religioznost in popularna kultura; poslodajalci in delavci: stratifikacija poslodajalcev, glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi, organiziranje zaposlenih; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči
Japonska družba II (3 KT)
mediji, religioznost in popularna kultura; poslodajalci in delavci: stratifikacija poslodajalcev, glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi, organiziranje zaposlenih; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij: vloga in mesto tujcev v japonski družbi
Računalniška obdelava kitajskih besedil (6 KT)
namestitev in uporaba programov za vnose pismenk, različni načini vnosa pismenk (pinyin, shuangpin, zhuyin, wubi, primer standardni pinyin, sistem petih potez etc), jezikovna orodja, korpusi besedil, sistemi in nabori kodiranja kitajske pisave, slovarji, prevajalniki
Uvod v budistično umetnost in ikonografijo (6 KT)
osnovna načela budizma, kiparstvo in arhitektura v Indiji ter v ostalih azijskih deželah (Centralna Azija, Jugovzhodna Azija, Himalajska regija, Vzhodna Azija), osnovna umetniška dela budistične umetnosti.
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 1 (8 KT)
posebnosti izgovarjave sodobne japonščine, osnovno besedišče (okrog 2000 besed), morfologija in osnove skladnje (najpogostejši stavčni vzorci), aplikacija pridobljenega znanja na različne situacije
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 2 (6 KT)
nadgradnja posebnosti izgovarjave sodobne japonščine, zahtevnejše besedišče (še 2000 besed), nadgradnja morfologije in skladnje (pogosti stavčni vzorci), aplikacija pridobljenega znanja na različne situacije
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 3 (6 KT)
raven sodobnega japonskega jezika, ki omogoča pragmatično sprejemljivo aktivno in pasivno sporazumevanje o splošnih temah, poznavanje okoli 6000 besed, vsi glavni stavčni vzorci, aktivno znanje okrog 800 in pasivno okrog 1000 kitajskih pismenk, poglavitne poteze sistema spoštljivega govora (keigo).
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 1 (8 KT)
2000 osnovnih besed, razumevanje in raba osnovnih stavčnih zgradb, osnovnih členkov in veznikov, oblike pogosto uporabljanih in nepravilnih glagolov in pridevnikov glede na čas in pritrjevanje oz. zanikanje, pisanje samoglasnikov in soglasnikov, načela za postavljanje presledkov, razločevanje osnovnih soglasnikov in samoglasnikov. obvladanje batchima, odgovarjanje na enostavna vprašanja, slušno razumevanje razgovorov o vsakdanjih temah, bralna sposobnost kratkih besedil, spoštljivi govor.
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 2 (6 KT)
nadgradnja znanja korejskega jezika: vse potrebne vsakdanje situacije, razlaganje, opisovanje in odklonitev v javnih situacijah, zasebne, družbene in abstraktne teme, poslovne in kulturne zadeve, osnovne značilnosti knjižnega in pogovornega jezika, razlikovanje nians, novice in časopisna besedila, osnovno poznavanje korejske družbe in kulture
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
Sodobni korejski jezik – lektorske vaje 3 (6 KT)
zmožnost branja manj zahtevnih strokovnihbesedil, sposobnost izražanja o strokovnih temah, govorjena in pisna besedila o političnih, ekonomskih, družboslovnih in drugih temah, formalni in neformalni ter pogovorni in knjižni slog, struktura strokovnega spisa, poročila, književnega dela, debate, tekoča korejščina za strokovne in delovne potrebe
Svetujemo tudi slušateljem drugih študijskih programov.
12. Razpoložljivost predmetov za ostale študijske programe
Vsi predmeti so na razpolago slušateljem ostalih študijskih programov, zlasti Zgodovina vzhodne Azije, Metodologija medkulturnih raziskav 1, Metodologija medkulturnih raziskav 2, Tradicionalna in sodobna kitajska umetnost, Uvod v budistično umetnost in ikonografijo in lektorske vaje za japonski in korejski jezik.