Japonologija (enopredmetni program 1. stopnje)

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE JAPONOLOGIJA 

Predstavitev študijskega programa

____________________________________________________________

1. Podatki o študijskem programu

Univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, je Diplomirani japonolog UN oziroma diplomirana japonologinja UN. Program se ne deli na smeri ali module.

____________________________________________________________

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja:

- poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh;

- poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih;

- zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah;

- poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo;

- odprtost v stikih z drugimi kulturami;

- kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur;

- zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, obsegajo:

- sposobnost delovanja v slovensko-japonskem medjezikovnem in medkulturnem okolju;

- sposobnost obvladanja besedišča, slovničnih vzorcev in pismenk okvirno na ravni 2. stopnje standardnega izpita iz japonščine kot tujega jezika (Nihongo nouryoku siken 2 kyu), (t.j. raba okoli 6000 najpogostejših besed, pasivno obvladanje okoli 1450 pismenk, ki se uporabljajo za zapis tega besedišča, in od tega aktivno obvladanje 1200 pismenk);

- sposobnost rabe obeh zlogovnih pisav, hiragane in katakane;

- poznavanje in aktivno obvladovanje temeljnih principov rabe japonščine v različnih družbenih kontekstih na različnih nivojih formalnosti;

- sposobnost razumevanja besedil s splošno družbeno in poljudno-znanstveno tematiko;

- sposobnost prevajanja nezahtevnih besedil iz japonščine v slovenščino;

- sposobnost nezahtevnega medjezikovnega posredovanja med slovenščino in japonščino;

- sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v povezavi z japonščino: računalniška obdelava besedil; raba interneta; raba elektronskih slovarjev;

- poznavanje temeljnih značilnosti japonske kulture in ustroja japonske družbe

____________________________________________________________

3. Predmetnik študijskega programa s predvidenimi nosilci predmetov

 za generacije, vpisane od - do: [predmetnik_JA1E_2009-2013] , [predmetnik_JA1E_2014-2016], [predmetnik_JA1E_od_2017_dalje]

Strokovni izbirni predmeti so izbirni predmeti, ki jih ponuja Oddelek za azijske študije in se spreminjajo glede na specializacije vsakokratnih predavateljev. Zaradi večje prožnosti pri izbirnosti so (poleg navedenih) strokovni izbirni tudi vsi predmeti na akreditiranih dodiplomskih programih, ki jih ponuja Oddelek za azijske študije, vključno s tistimi, ki so eksplicitno ponujeni kot izbirni predmeti. To vsakemu posameznemu študentu omogoča, da dodatno pridobiva vedenja s področij, ki ga zanimajo ob osnovnem študiju, in ki mu pri tem študiju koristijo. Možnost poslušanja posameznega predmeta je odvisna od predhodnih pogojev, ki so navedeni v študijskih programih za vsak predmet posebej. 

Splošni izbirni predmeti so predmeti znotraj ali izven univerze in jih študenti sami svobodno izberejo.

P = predavanje
S = seminar
LV = lektorske vaje
KT = kreditne točke
KU = kontaktne ure
ŠO = ure študijskih obveznosti

Opomba: ŠO (študentske obveznosti) so preračunane po oceni 1KT=30 ur ŠO. Odnos KT in KU se od predmeta do predmeta lahko razlikuje, ker odraža zahtevo po večjem ali manjšem številu KU za dosego istega cilja. Vrednotenje v KT in ŠO odraža celotno obremenitev študenta.

____________________________________________________________

4. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Predvideno število razpisanih mest: 15 rednih in 5 izrednih študijskih mest.

Pogoji za vpis na ta študijski program so določeni v skladu s členi 38, 38b in 41 Zakona o visokem šolstvu RS. V študijski program se lahko vpiše,
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,
d) kdor je uspešno opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Kriterij za izbiro kandidatov je uspeh na maturi oz. zaključnem izpitu 60%, uspeh v 4. letniku srednje šole 20% in uspeh v 3. letniku srednje šole 20%.

____________________________________________________________

5. Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Filozofska fakulteta kandidatom in kandidatkam lahko prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s posameznim študijskim programom. Priznavajo se znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem, pri čemer se upoštevajo spričevala in druge listine, ocenjujejo izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela študentov ter znanje, ki si ga je študent pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem, ter se upoštevajo ustrezne delovne izkušnje. Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je v celoti usklajen s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetem 29. maja 2007 na Senatu Univerze v Ljubljani.

____________________________________________________________

6. Načini ocenjevanja

Izpitni režim je usklajen s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Oblike preverjanja znanja so: pisni in ustni izpiti, testi, kolokviji, referati, eseji, proseminarske in seminarske naloge, projektne naloge, portfolio in drugo.

Načini ocenjevanja oziroma načini preverjanja znanja so določeni za vsak predmet posebej v učnih načrtih

Ocenjevalna lestvica:

10 - (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),
9 - (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),
8 - (prav dobro: solidni rezultati),
7 - (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),
6 - (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),
5 - (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

____________________________________________________________

7. Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik – Pogoji za napredovanje po študijskem programu so usklajeni s 151. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Za prehod v drugi letnik programa mora študent opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik. Za napredovanje v tretji letnik univerzitetnega enodisciplinarnega študijskega programa Japonologija mora študent opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 KT od 60 KT) 2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik (sklep, sprejet na 42. seji senata FF z dne 13.2.2013).

Pogoji za ponavljanje letnika – Pogoji za ponavljanje letnika (obveznosti v odstotkih) so enaki kot na vseh ostalih študijskih programih Filozofske fakultete (enotna vsefakultetna ureditev), t.j. opravljenih 25% KT posameznega letnika.

Študentom med študijem svetujejo in jih usmerjajo sodelavci oddelka AŠ.

____________________________________________________________

8. Prehodi med študijskimi programi

Prehajanje med programi je opredeljeno v skladu s 181.-189. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št.45/94). Prehodi med programi pomenijo prehode med programi iste stopnje. Pri tem se upoštevajo določila Filozofske fakultete, po katerih je možen prehod z dvodisciplinarnega programa na enodisciplinarni program iste stroke (kjer sta taka programa predvidena). Prehod je možen tudi iz kateregakoli drugega prvostopenjskega študijskega programa. Pri prehodu na univerzitetni študijski program prve stopnje Japonologija Senat Filozofske fakultete glede na opravljene obveznosti predpiše ustrezne diferencialne izpite. Obratni prehod (z enodisciplinarnega na dvodisciplinarni program) ni možen zaradi nujnosti razvrščanja na drug izbran dvodisciplinarni program.

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Filozofske fakultete in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Prehajanje na prvostopenjski univerzitetni študijski program je možno:

a. iz starega UN študijskega programa v istovrstni prenovljen prvostopenjski bolonjski UN študijski program

Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence. O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.

b. iz prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov

Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence. O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.

c. iz prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov

Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa, v katerega se vpisuje; to je možno le v okviru razpoložljivih študijskih mest. Pri tem se smiselno upoštevajo v prejšnjem programu opravljeni izpiti in druge študijske obveznosti ter pridobljene študijske vsebine in kompetence. O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog posameznega oddelka določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti v skupnem obsegu od 10 do 60 KT, ter letnik, v katerega se sme vpisati.

d. Prehodi iz višješolskih študijskih programov: prvostopenjski univerzitetni študijski programi ne predvidevajo te možnosti.

____________________________________________________________

9. Način izvajanja študija

Študijski program se izvaja kot program rednega študija. Za študente izrednega študija (največ 5 na leto) se izvajajo individualne konzultacije.

____________________________________________________________

10. Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti, ki jih določa študijski program in učni načrti predmetov.

Način diplomiranja. Študent pod mentorstvom izbranega učitelja samostojno pripravi diplomsko delo, ki ga nato zagovarja pred tričlansko komisijo učiteljev z Oddelka za azijske študije. Zagovor obsega: a) predstavitev diplomske naloge v japonščini in b) odgovore na vprašanja v japonščini in slovenščini. Diplomsko delo je skupaj z zagovorom in sodelovanjem v diplomskem seminarju ovrednoteno z 12 KT (6KT naloga in 6KT diplomski seminar).

____________________________________________________________

11. Mobilnost

Na Oddelku za azijske študije se na področju japonologije večina "mobilnosti", tj. izmenjav študentov in učiteljev, odvija v sodelovanju z japonskimi univerzami. Preko programa meddržavnih štipendij gredo letno na Japonsko s Filozofske fakultete kot štipendisti japonske države 2-3 študentje japonologije: 1-2 letno preko programa enoletnih državnih dodiplomskih štipendij za japonologe nikkensei; drugi (1-2 letno) preko štipendij, ki jih Japonska nudi za vzpodbujanje bilateralnih programov sodelovanja med univerzami.

Sodelovanje Filozofske fakultete poteka tudi preko vzpostavljenih meduniverzitetnih sporazumov in medfakultetnih pogodb. Na področju japonologije so sklenjeni sporazumi z Univerzo Tsukuba, Univ. Gunma, Univ. Tokio, Tokijsko univ. za tuje jezike, Japonsko žensko univerzo, Tehnično univ. v Tokiu, Univerzo Tohoku Fukushi ter Univerzo Miyazaki. V okviru teh se letno pretaka povprečno 1-2 profesorja (intenzivni bloki predavanj) in 10-12 študentov (enomesečno ali enoletno študijsko bivanje) v vsako smer. Odhodov na druge univerze v okviru programa Erasmus-Socrates ni veliko, imamo pa v okviru tega programa nekaj obiskov z drugih univerz (U. Salzburg, U. Vilnius, U. v Benetkah, U. Olomouc).

____________________________________________________________

12. Študijsko področje in razvrstitev v ogrodja klasifikacij

Po klasifikaciji ISCED sodi študijski program Japonologija na področje humanističnih ved (22 - humanistične vede): proučevanje japonskega jezika in kulture. Sekundarno pa program sodi med družbene vede (31 - družbene vede), saj obravnava sodobno japonsko družbo tudi z ekonomskih, socioloških in antropoloških vidikov.

Po klasifikaciji Frascati sodi študijski program Japonologija na področje humanističnih ved, sekundarno pa program sodi med družbene vede, saj obravnava sodobno japonsko družbo tudi z ekonomskih, socioloških in antropoloških vidikov.

Razvrstitev v:
nacionalno ogrodje kvalifikacij: SOK 7, 
evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij: EOK 6,
evropsko ogrodje kvalifikacij EOVK Prva stopnja.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

13. Kratka predstavitev posameznih predmetov

1. LETNIK

Sodobna japonščina 1

Seznanitev s posebnostmi izgovarjave, z osnovnim besediščem (okrog 2000 besed), morfologijo in osnovami skladnje (najpogostejši stavčni vzorci sodobne govorne in pisne japonščine). Obvladanje izgovarjave, osnovnega besedišča, osnovnih stavčnih vzorcev (vključuje vse stavčne vzorce, ki so predpisani za znanje nivoja japonskega državnega izpita nihongo nōryoku shiken 4-kyū) ter osnov pisave sodobnega japonskega jezika.

Seznanjanje z ustrojem japonskega sistema pisave in njegovih treh podsistemov: zlogovnih pisav hiragane in katakane ter kitajskih pismenk, z njihovo zgradbo in mestom v sistemu japonskega pisnega jezika. Spoznavanje različnih metod latiničnega zapisovanja japonščine. Obvladanje prvih 400 kitajskih pismenk (kanji) z različnimi modalnostmi zapisa leksemov kitajskega in japonskega izvora.

Pri predavanju se študenti seznanijo s teoretičnimi osnovami, pri vajah sistematično vadijo in utrjujejo jezikovno znanje. Zaradi večje učinkovitosti vaje potekajo v več sklopih: a) uvajanje, b) utrjevanje, c) pisava in d) fonolaboratorij. Predmet se izvaja celoletno.

Japonski jezik v praksi 1

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 1. Vadijo branje in pisanje krajših besedil ter govorno nastopanje. V letnem semestru pripravijo in izvedejo nekajminutni govorni nastop v japonščini na temo po lastni izbiri.

Uvod v vzhodnoazijske študije

Pregled osnovnih značilnosti Vzhodne Azije kot regije v celoti, od geografije, zgodovine, jezika, umetnosti, sodobne družbe, politike in ekonomije, filozofije do literature Vzhodne Azije; temelji metodike humanističnega raziskovanja; osnove, kritika in utemeljitev znanstvene metodologije in metodike, kritično razmišljanje o temeljni politični, ekonomski in etični problematiki medkulturnih raziskav, vloga orientalizma in evrocentrizma, prepoznavanje in kritično prevpraševanje orientalističnih diskurzov in evrocentričnih elementov znotraj sodobne teorije družboslovja in humanistike.

Zgodovina Vzhodne Azije

Specifika kulturno-zgodovinskega in družbenega razvoja Kitajske, prikaz formiranja Japonske kot politične in kulturne celote, poznavanje vzrokov pri oblikovanju vzhodnoazijskih civilizacijskih posebnosti, kritična obravnava tako ozkega evropskega kot tudi kitajskega zgodovinopisja, razumevanje dinamike v ozadju zgodovinskega razvoja, pomen kulturnih stikov med različnimi kulturnimi prostori.

2. LETNIK

Sodobna japonščina 2

Nadgrajevanje snovi iz 1. letnika na višji stopnji. Širjenje besedišča in zaklada pismenk, poznavanje fraz in idiomov, besedilne pragmatike konverzacije ter poznavanje sistema spoštljivega govora (keigo). Slovnične prvine se vadijo v kontekstu sodobnih tem, npr. življenje študentov na Japonskem, kulturne prireditve, poklic, tehnološki razvoj v sodobni družbi ipd.

Obvladanje aktivnega in pasivnega sporazumevanja o splošnih temah. Poznavanje japonske morfologije in glavnih pravil skladnje, glavnih stavčnih vzorcev, okoli 4000 besed, aktivno okrog 800 in pasivno okrog 1000 kitajskih pismenk (raven japonskega državnega izpita japonščine za tujce nihongo nōryoku shiken 3-kyū). Zaradi večje učinkovitosti vaje potekajo v več sklopih: a) uvajanje, b) utrjevanje in c) pisava.

Japonski jezik v praksi 2

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 2. Vadijo branje in pisanje japonskih besedil, govorno nastopanje, intervjuvanje, debatiranje v japonščini. V letnem semestru izvedejo intervju v japonščini in ga izpišejo, pripravijo in izvedejo govorni nastop v japonščini na temo po lastni izbiri.

Uvod v zgodovino Japonske 1

Geografske in podnebne determinante, poselitev, obdobje Jōmon in njegove značilnosti, vplivi s celine, obdobje Yayoi, obdobje Kofun in začetki geneze japonske etnije in državnosti, vpliv kitajskega modela, obdobje Asuka, obdobje Nara, črpanje iz kitajskih zgledov, obdobje Heian in indigenizacija institucij in kulture, prevlada Vzhoda in vojaštva, obdobje Kamakura, prestrukturiranje družbe in notranje vojne, obdobje Muromachi, prvi stiki z Zahodom, konsolidacija, obdobje Azuchi-Momoyama.

Uvod v zgodovino Japonske 2

Seznanitev s temeljnimi zgodovinskimi dogajanji na Japonskem, ki so določala razvoj od obdobja Edo do sodobnosti, in s tem poznavanje in razumevanje temeljnih dogajanj v japonski zgodovini. Vsebinski sklopi: centralistična država, obdobje Edo, njen notranji ustroj in zunanji stiki; obdobje Meiji in začetek modernizacije in kolonialne ekspanzije; Japonska kot azijska velesila do začetka 15-letne vojne: japonski imperializem in vojna v Aziji in na Pacifiku; poraz v drugi svetovni vojni in okupacija; družbeni in gospodarski preporod pod ameriškim pokroviteljstvom; obdobje visoke gospodarske rasti in notranjih protislovij; Japonska v recesiji in 90. leta.

Uvod v japonsko jezikoslovje 1

Sklop A- pisava: definicija pisave; vrste pisave: pleremska, cenemska; oris zgodovinskega razvoja pisave; oris zgodovinskega razvoja in principi zgradbe kitajskih pismenk; principi in oris zgodovinskega razvoja japonskih zlogovnih pisav.

Sklop B - glasoslovje: temeljni pojmi glasoslovja: glasovni aparat, glasovne enote, glasovni sistem, suprasegmentalne lastnosti; japonski glasovni sistem, japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom).

Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Pregleden prikaz osnovne zgradbe japonščine od morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni: besedne vrste in njihove značilnosti; skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki, evidencialnost); temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki, kohezijske strukture); temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor). Cilj predmeta je sistematizirati slovnično znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih “Sodobna japonščina I” in “Sodobna japonščina II”. Študenti spoznajo delovanje vseh pomembnejših slovničnih struktur v jeziku, tako na ravni stavka/povedi kot na makroskopski ravni dogajanj v jeziku; besedilni in družbeni kontekst sporočanja; pragmatiko besedila in sporočanja ter spoštljivost.

3. LETNIK

Sodobna japonščina 3

Študenti poglobijo svoje razumevanje in obvladovanje sodobnega pisnega in govorjenega jezika na višji stopnji. Študentje poznajo širok spekter najpomembnejših stavčnih vzorcev, govornih in pisnih slogov oz. registrov sodobnega jezika, ki jih znajo uporabljati v ustreznih kontekstih, pasivno obvladajo 1450, od tega aktivno 1200 kitajskih pismenk, ter okoli 6000 najpogostejših besed. Dosežena raven ustreza 70 % ravni japonskega državnega izpita japonskega jezika za tujce nihongo nōryoku shiken 2-kyū. Zaradi večje učinkovitosti vaje potekajo v več sklopih: a) uvajanje, b) utrjevanje in c) strokovno pisanje, namenjeno branju in pisanju strokovnih besedil.

Uvod v japonsko književnost 1

Predstavitev razvoja japonske književnosti od začetkov do danes. Poudarek na poznavanju in razumevanju glavnih tokov, ki so oblikovali japonsko književnost, avtorjev in del, ter na razumevanju družbenega ozadja teh dogajanj. Spoznavanje reprezentativnih odlomkov sodobnih del v izvirniku.

Centralizacija Japonske in začetki pismenosti, vpliv kitajskega kulturnega kroga, obdobje Nara: budizem, cesarske kronike, indigena književnost (Man'yōshū, prva proza), razcvet in zaton dvora v obdobju Heian (dnevniki, pojav romana, pripovedna dela setsuwa, cesarske antologije pesmi), vzpon vojaštva in nove literarne oblike v obdobju Kamakura, pojav gledališča in novih oblik poezije v obdobju Muromachi, konsolidacija v obdobju Edo in pojav meščanske književnosti, odprtje zunanjemu svetu in obnova Meiji - konec klasične književnosti, vloga literature pri nastanku "nacionalnega jezika" in novi tokovi na prelomu iz 19. v 20. stoletje; literatura pod pritiskom militarizacije - od puroretaria bungaku do nacionalizma; povojno obdobje demokracije in ponovni razcvet; postindustrijska družba in avtorji zadnje četrtine 20. stoletja.

Uvod v japonsko književnost 2

Branje odlomkov iz del obdobja Nara (Kojiki, Nihonshoki, Man'yōshū), obdobja Heian (Kokinshū, Taketori monogatari, Genji monogatari), obdobja Kamakura (Heike monogatari, Tsurezuregusa), obdobja Edo (avtorji Ueda Akinari, Kobayashi Issa, Matsuo Bashō, Ihara Saikaku), obdobja Meiji (Natsume Sōseki, Masaoka Shiki, Futabatei Shimei, Mori Ōgai) in sodobnih del (Shiga Naoya, Akutagawa Ryūnosuke, Shimazaki Toson, Yosano Akiko, Tanizaki Jun'ichirō, Miyazawa Kenji, Abe Kōbō, Mishima Yukio, Kawabata Yasunari, Ōe Kenzaburō, Inoue Hisashi, Murakami Haruki, Murakami Ryū, Yoshimoto Banana) ter drugih del v dogovoru med predavateljem in študenti. Podrobno poznavanje glavnih del reprezentativnih japonskih avtorjev skozi zgodovino, ob poznavanju družbenega in kulturnega ozadja, v katerem so dela nastala. Umestitev obravnavanih besedil v širši japonski kulturno-družbeni kontekst ter v svetovne literarne tokove. Analiza, interpretacija in vrednotenje prebranih besedil v japonskem jeziku.

Japonska družba 1

Seznanitev s temeljnimi potezami in dinamiko japonskih družbenih pojavov z vidika sodobnega družboslovja. Orientalistični diskurz in Japonska; družba z vidika razredne razslojenosti ter generacijske in regionalne variabilnosti; vzgojno-izobraževalni sistem z vidika raznovrstnosti in invariantnosti; politika spolov in vloga družine; družbene manjšine, japonska identiteta in diskriminacija; dinamika javnega in zasebnega kot principa neformalne kontrole.

Japonska družba 2

Seznanitev s konkretnimi značilnostmi japonske družbe, potrebnimi za razumevanje družbe kot celote. Metodološko utemeljeno spoznavanje in razumevanje temeljnih značilnosti pojavov v japonski družbi, kot so mediji, masovna kultura, politična ekonomija, v kontekstu sorodnih pojavov v evropskih in ne-evropskih družbah. Pri predmetu se študenti seznanjajo z naslednjimi vsebinskimi sklopi: mediji, religioznost in popularna kultura; delodajalci in delavci: stratifikacija delodajalcev, glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi, organiziranje zaposlenih; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij.

Diplomski seminar

Pridobitev specifičnih kompetenc s področja japonologije ob konkretnem projektnem delu - izdelavi metodološko neoporečne diplomske naloge. Seminar poteka kot samostojno delo na diplomskih projektih posameznih študentov, ob vodstvu in koordiniranju učitelja.

Diplomsko delo z zagovorom

Uporaba med študijem pridobljenega znanja pri obravnavi izbrane teme v diplomskem delu. Diplomsko delo se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja. Delo vsebuje uvod, delovno hipotezo, pregled teoretičnih izhodišč, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep, navedbo uporabljene literature in povzetek v japonščini. Glede na istočasno izvajane predmete se vsebine nalog navezujejo na manj zahtevna vprašanja iz japonskega jezikoslovja, literature, zgodovine in družboslovja. Delo je izdelano v slovenščini, s povzetkom v japonščini v obsegu 4 tipkane strani (3600-4800 japonskih znakov). Študentje predstavljajo napredovanje svojega dela v diplomskem seminarju. Študent pozitivno ocenjeno diplomsko nalogo predstavi in zagovarja v japonskem jeziku v diplomskem seminarju.

____________________________________________________________

IZBIRNI PREDMETI

Azijske religije

Osnovne značilnosti najpomembnejših azijskih religij, umestitev religij v širši kontekst sociološkega razumevanja individualnega in družbenega pomena verovanja, primerjalna analiza evropskih in azijskih tradicij, poznavanje osnovnih idejnih diskurzov azijske tradicije in moderne, opredelitev specifike religioznih diskurzov, razumevanje in interpretacija različnih razlagalnih modelov in teoretskih pristopov k vprašanjem kulturne pogojenosti religij.

Fonetika korejščine 1

Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, osnovnih členkov in veznikov, oblik najbolj pogostih glagolov in pridevnikov glede na čas, pritrdilnega ali nikalnega stavka. Pravilna izgovorjava samoglasnikov in soglasnikov. Ločena izgovorjava osnovnih glasov. Dialogi z enostavnimi stavčnimi vzorci, v katerih so osnovne fraze. Postavljanje enostavnih vprašanj. Odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih situacijah.

Fonetika korejščine 2

Pravilna tvorba korejskih samoglasnikov in soglasnikov. Dialogi, v katerih se uporabljajo poznane fraze in osnovne stavčne strukture. Tvorba enostavnih vprašanj.

Takojšnje odgovarjanje na enostavna vprašanja. Slušno razumevanje dialogov o vsakdanjih in posebnih tematikah.

Izbrana poglavja iz antropologije Japonske

Kritičen pregled procesa formiranja identitete tako večine kot manjšin na Japonskem, pri čemer se preučijo ideje o homogenosti Japonske, katerih posledica so številni konflikti z manjšinskimi skupnostmi. Pri tem se skozi teoretični pregled konceptov kulture, identitete in naroda preučijo tudi koncepti družine, spola, telesa in razreda, s čimer se dobi vpogled v sodobno japonsko družbo in se tako izpostavijo antropološke interpretacije japonske družbe in kulture. Teme so tako izbrane iz področja sodobnega načina življenja in kulture Japoncev.

Izbrana poglavja iz kitajske družbe

Analiza izbranih tematik, ki s sociološkega in antropološkega vidika obravnavajo temeljne družbene kategorije in koncepte tako v historičnem kot sodobnem vidiku. Koncepcije posameznika, družine in sorodstva. Rituali ob smrti in čaščenje prednikov. Družbena razslojenost. Urbano-ruralno. Etnična, jezikovna in religiozna raznolikost. Spol in spolnost.

Japonska glasba 1

Uvod v japonsko glasbo, njen zgodovinski razvoj in pomen v moderni Japonski. Pregled tradicionalne japonske glasbe: verske glasbe, dvorne glasbe (gagaku), gledaliških oblik (nōgaku, bunraku, kabuki), glasbenih instrumentov (biwa, shakuhachi, koto, shamisen), ljudske in popularne glasbene umetnosti. Poudarek na razvoju japonske glasbe do obnove Meiji.

Japonska glasba 2

Poudarek na obdobju razvoja japonske glasbe od obnove Meiji naprej. Glavne značilnosti obdobij: od leta 1868 do leta 1945, obdobje od leta 1945 naprej, popularna glasba, tradicionalna glasba v 20. stoletju. Na primeru najpomembnejšega japonskega skladatelja 20. stoletja Tōruja Takemitsuja se študentje seznanijo z »dvojnostjo« - soobstojem japonske kot tudi zahodne glasbe, skozi katero se je razvila japonska sodobna glasba.

Japonska glasba 3

Uvod v japonsko avantgardno umetnost s poudarkom na umetniško gibanje Sōgetsu (1958-1971), ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tako japonske glasbene kot drugih umetnosti. Opredelitev umetniškega gibanja Sōgetsu ter njegovega prostora SAC (Umetniški Center Sōgetsu); študentje spoznajo dela narejena pod okriljem centra, kot so filmska glasba, grafične partiture ter »hepeningi« v sodelovanju z danes priznanimi japonskimi umetniki, kot so med drugimi skladatelj Tōru Takemitsu, direktor centra Hiroshi Teshigahara, pisatelj Kōbō Abe, animator Yōji Kuri, grafični oblikovalec Kōhei Sugiura itd.

Japonska glasba 4

Študent obogati svoje znanje japonske glasbe s področja ljudske glasbe in njenega položaja v moderni Japonski. Poudarek na ljudski glasbi iz ene glasbeno najbogatejših regij na Japonskem – Gokayame. Opredelili bomo njeno zakladnico ljudskih pesmi ter prav tako ljudskih odrskih umetnosti, opirajoč se na prve znanstvene študije na področju ljudske glasbe. Vpogled v današnje stanje ljudskih pesmi ter oblik, v katerih se ljudsko blago ohranja oz. prenaša iz roda v rod.

Kitajska filozofija

Vsebina predmeta vključuje tako poznavanje vseh vplivnih filozofskih šol kitajske tradicije in idejnega razvoja njihovih osrednjih predstavnikov, kot tudi poznavanje metodološke specifike kitajske teoretske misli. Pri tem je poudarek na razumevanju konceptov imanentne metafizike, načela komplementarnosti, strukturne povezanosti narave in družbe, ter prehoda od holističnih diskurzov k zametkom dualistične misli. Vsebina se posreduje skozi optiko specifike starokitajske etike in njene povezave s kulturo in družbo. Vsebina predmeta pa zaobjema tudi tiste elemente klasične kitajske miselnosti, ki (zaradi specifičnih ekonomsko – političnih pogojev razvoja tradicionalne Kitajske) v teku zgodovinskega razvoja kitajske tradicije niso prevladali kot osrednji metodološki ali ideološki diskurzi; tukaj gre predvsem za protoznanstvene metodologije in tradicionalno kitajsko logiko.

Kitajska kaligrafija

Temeljne kaligrafske osnove, njihove oblikovne in estetske značilnosti, razvijanje sposobnosti pisanja kitajskih pismenk, razumevanje osnovnih kaligrafskih tendenc, povezovanje kaligrafije z zgodovino, filozofijo, naravo, umetnostjo, slikarstvom in z ostalimi družbeno-političnimi področji.

Kitajska umetnost

Vsebina predmeta vključuje naslednje ključne tematike kitajske umetnosti: umetnost bronastih in ostalih izdelkov zgodnjega obdobja; slikarstvo; kiparstvo; arhitektura; umetnost vrtov; umetnost porcelanastih izdelkov; obrtna umetnost. Vsebina vključuje poznavanje vseh ključnih področij kitajske umetnosti od pojava prvih umetnostnih teženj do konca 20. stoletja. Pri tem je poudarek na specifičnosti kulturno- zgodovinskega in družbenega razvoja Kitajske ter njihovem vplivu v idejnih in oblikovnih tendencah kitajske umetnosti.

Korejska kultura

Predmet predstavlja študentom ključne značilnosti današnje korejske družbe in pop kulture, ki so potrebne za pravilno razumevanje Koreje in njene pozicije v svetu.

Poudarek na razmišljanju o znanju v kontekstu evropskih in neevropskih kultur ter o razumevanju posebnosti in univerzalnosti raziskanih pojavov. Na novo osvojene kompetence bodo povezali z učenjem o raznih aspektih današnje korejske kulture, med njimi so korejski pop, korejska drama, korejski filmi, vplivi globalnega trgovanja kulture na družbo.

Korejska pisava 1

Osnovno razumevanje sistema korejske fonetične pisave hangul; pisanje in branje hangula; osnovno razumevanje črkovanja v hangulu; osnovno razumevanje o besedilih v mešanem pisnem sistemu (korejščina s kitajskimi pismenkami); razumevanje osnovnih kitajskih pismenk; razumevanje osnovnega besedišča iz kitajskega jezika.

Korejska umetnost 1

Študent se seznani s tradicionalno umetnostjo Koreje: kovinsko delo, keramika in lakiranje; arhitektura z lesom, pagode in bivalna kultura; Gungjung jeongjae (pesmi in ples na dvoru); razvoj budističnega ritualnega plesa; Hyangak, domorodna glasba; Dangak, glasba dinastije Tang; Aak, konfucijanska ritualna glasba.

Korejska umetnost 2

Korejska moderna in sodobna umetnost: ovržena kolonialna modernost; širjenje mednarodnega modernizma; rekonstrukcija in povojna umetnost; umetniško gibanje monokrom; umetnost Minjung; korejska umetnost danes; čar mednarodne umetnosti; korejski sodobni umetniški film.

Kultura islama

Islam kot religija in način življenja, Koran in Hadisi kot vira pravne ureditve islamske družbe, definicija in opredelitev boga, verske dolžnosti in običaji, etika v islamu, pomen družbe in znanosti, sufizem, orientalizem, definicija spolov v islamski tradiciji, ideološke projekcije: položaj ženske v islamu, elementi materialne kulture: opredelitev pojma umetnost, pomen umetniške panoge, prostor intimnega in prostor javnega, organizacija bivalnega prostora, ikonologija: produkcija oblik, vrednotenje, pomen, mutacije in aplikacije, funkcija in pomen arabske pisave v islamski kulturi, razvoj in pomen kaligrafije, govorjeni jezik in medkulturna interpretacija.

Medkulturna komunikacija

Sklopi posebnih intenzivnih predavanj, video konferenc in e-učenja, ki jih nudi partnerska univerza.
Osnove medkulturne komunikacije I: Študenti se kot bodoči člani globaliziranega sveta učijo o svoji kulturi ter različnih načinih izmenjave v mednarodni skupnosti. Poudarek je na jeziku in kulturi z mednarodne perspektive.
Osnove medkulturne komunikacije II: Predavanja in razprave o japonskem načinu mišljenja in ravnanja z namenom, da bi razvili razumevanje osnovnih pojmov v medkulturni izmenjavi. Študent ima možnost zaigrati vlogo pogajalca v simulirani situaciji.
Uporabna teorija za medkulturno komunikacijo I: Tematika v okviru sodobne civilizacije: boljše razumevanje Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij, analiza razvoja mednarodnih pogajanj ipd. Študenti se naučijo, kako se obnašati v situacijah dialoga in reševanja konfliktov.
Uporabna teorija za medkulturno komunikacijo II: Študenti osvojijo napredne strategije za mednarodno komunikacijo. Na simuliranem forumu Združenih narodov se naučijo praktične komunikacijske sposobnosti za pogajanja in oblikovanja soglasja.

Moderni teoretski diskurzi

Vsebina predmeta se podaja na osnovi poznavanja vseh vplivnih filozofskih šol kitajske tradicije in idejnega razvoja njihovih osrednjih predstavnikov, kot tudi poznavanje metodološke specifike kitajske teoretske misli. Pri tem je poudarek na razumevanju konceptov imanentne metafizike, načela komplementarnosti, strukturne povezanosti narave in družbe, ter prehoda od holističnih diskurzov k zametkom dualistične misli. Poudarek je na posebnih elementih, ki so merodajno opredeljevali razvoj kitajske teoretske misli v obdobju modernizacije. Tukaj gre za vplive zahodnih teoretskih diskurzov in za poskuse sinteze le-teh s kitajsko idejno tradicijo.

Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Študentje in študentke se bodo najprej seznanili z zgodovinskimi, geopolitičnimi in kulturnimi posebnostmi Tajvana. Vsebina bo osredotočena zlasti na relacije med otoškim in celinskim delom širše kitajske regije, tako v preteklem obdobju zgodovinskega razvoja, kot tudi v sodobnem kontekstu. Poznavanje strukturnih, kot tudi konkretnih implikacij teh kompleksnih odnosov je nujno za širše in bolj poglobljeno razumevanje kitajske kulturno – jezikovne regije in zato predstavlja pomemben vidik splošnega sinološkega znanja.

Praksa

Študent se vključi v delo podjetja ali javne inštitucije v multikulturnem okolju. Študent sodeluje z delavci v inštituciji ali samostojno opravlja delo, ki ga dobi od mentorja/organizatorja programa. Pri reševanju naloge dobi mentorjevo navodilo.

Projektno raziskovalno delo

Študent izbere raziskovalno temo s področja japonologije. V obdobju enega leta dela na izbrani temi, redno poroča mentorju o poteku raziskave in na koncu enoletnega obdobja pripravi končno poročilo. Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Odobritev raziskovalne teme s strani mentorja in kolegija katedre za japonologijo.

Sodobna kitajščina 1

Sodobna kitajščina 1 je zasnovana v skladu z mednarodnimi standardi za kitajščino kot tuji jezik. Predmet obsega vsebine, ki so predvidene za 1., 2. in 3. nivo izpita HSK ter osnovno stopnjo izpita TOP. Študenti pri predmetu pridobivajo spretnosti, ki so potrebne za komunikacijo v številnih vsakodnevnih situacijah, spoznajo približno 80 pogostih stavčnih vzorcev (po klasifikaciji ICCLE), vadijo aktivno uporabo besedišča približno 1000 besed (HSK: 600, TOP: 960) in pasivno rabo dela besedišča 4. stopnje HSK in 2. stopnje TOP. Naučijo se pisati krajše sestavke na izbrane teme in razpravljati o lažjih vprašanjih. Pridobijo osnove prevajanja iz kitajskega jezika in v njega. Poleg omenjenih vsebin predmet poda številne značilnosti kitajskega kulturno-jezikovnega prostora, ki so potrebne za poznavanje jezika in družbe.

Sodobna kitajščina 2

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 4. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke. Poudarek je na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, bralnem razumevanju in postopni prehod na formalni stil pisanja.

Sodobna kitajščina 3

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 5. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke. Poudarek je na poglobljenem bralnem razumevanju, prehod na formalni stil pisanja, začetno poznavanje različnih slogov pisanja.

Sodobni kitajski jezik - lektorske vaje 1

Na začetku pouka se študentje in študentke seznanijo s fonetičnimi osnovami sodobnega kitajskega jezika. Poudarek je na spoznavanju strukture in principov sestave 411 osnovnih zlogov ter na vaji in učenju štirih tonov, od katerih je odvisen pomen posamezne besede oziroma zloga. Potem se študentje in študentke seznanijo z uradno latinično kitajsko pisavo pinyin. V naslednjem koraku se seznanijo s principi pisanja pismenk (zaporedje in struktura potez). Za uspešno zaključen predmet morajo ob koncu prvega letnika poznati osnovne slovnične strukture sodobne kitajščine ter uradno latinično transkripcijo pinyin. Poleg tega morajo pasivno ter aktivno obvladati okrog 300 besed in pismenke, s katerimi se zapisujejo, poznati sistem radikalov in osnove uporabe kitajskih slovarjev, kar jim omogoča tudi branje enostavnejših besedil in jim nudi nujno potrebno osnovo za nadaljnje učenje.

Sodobni korejski jezik 1

Temelji pisave hangul, obvladanje temeljnih pravil izgovarjave (batchim), 2000 osnovnih besed, ki se uporabljajo v vsakdanjih situacijah. Razumevanje in raba osnovnih stavčnih vzorcev, oblike pogosto uporabljanih in nepravilnih glagolov in pridevnikov glede na čas in pritrjevanje oz. zanikanje, odgovarjanje na enostavna vprašanja, slušno razumevanje razgovorov o vsakdanjih temah - zasebne, družbene in abstraktne teme, poslovne in kulturne zadeve, osnovne značilnosti knjižnega in pogovornega jezika, branje novic in časopisnih besedil, osnovno poznavanje korejske družbe in kulture.

Sodobni korejski jezik 2

Večino besedišča, ki se uporablja v vsakdanjih situacijah, in osnovne besede za poklic in družbene dejavnosti. Poznavanje zahtevnejših členkov, veznikov in modalnih izrazov na koncu stavka. Razumevanje neformalnega sloga, posrednega govora, kavzativa in pasiva. Pravilno in tekoče pisanje o zasebnih temah. Zmožnost branja manj zahtevnih strokovnih besedil, sposobnost izražanja o strokovnih temah, govorjena in pisna besedila o političnih, ekonomskih, družboslovnih in drugih temah, formalni in neformalni ter pogovorni in knjižni slog, struktura strokovnega spisa, poročila, književnega dela, debate, tekoča korejščina za strokovne in delovne potrebe.

Sodobni korejski jezik 3

Študenti spoznajo srednje pogosto besedišče za izražanje kompleksnejših in bolj abstraktnih tem. Pasivno spoznajo lastnosti pogovorne in delno narečne korejščine ter frazeologijo. Naučijo se slovničnih in besedilnih struktur strokovnega jezika v publicističnih komentarjih, strokovnih in znanstvenih besedilih. Naučijo se pisati strokovna in znanstvena besedila v korejščini ter izbirati primerna jezikovna sredstva za izražanje zapletenejše vsebine. Naučijo se razumevanja in rabe strokovnega in formalnega sloga ter pisanja uradnih besedil, znanstvenih razprav in govorov. Berejo krajša literarna dela in znanstvene razprave v korejščini ter se pri tem naučijo ugotoviti in razumeti piščev namen.

Sodobni perzijski jezik 1

Študentje začnejo s perzijskim sistemom pisave. V perzijščini je 29 fonemov: 23 soglasnikov in 6 samoglasnikov. Perzijščina se zapisuje od desne strani proti levi. Obstajajo tudi precejšnje razlike med fonemi in grafemi. Pozneje se študentje naučijo in uporabljajo trdilne, vprašalne, velelne in vzklične stavke. Med učenjem različnih tipov stavkov, študentje povečajo svoj mentalni leksikon in usvojijo od 1000 do 1500 osnovnih besed. Osnovne besede in strukture pomagajo študentom, da znajo izražati svoje osnovne potrebe in se znajdejo v realni konverzaciji. Študentje razširijo svoje jezikovne sposobnosti do te mere, da so sposobni brati osnovne knjige, novice in poenostavljene verzije bogate perzijske literature. Končno lahko študentje komunicirajo eden z drugim v perzijščini in uporabljajo perzijske medije, kot so iranska televizija in iranske spletne strani. Slovnični problemi, kot so tvorba pogojnih stavkov z uporabo pridevnikov in prislovov in tvorba relativnih stavkov, so vključeni v nalogo poučevanja.

Sporazumevanje v japonščini in medkulturna komunikacija

Analizirajo se jezikovne in zunajjezikovne komunikacijske prvine, ki ustvarjajo prepreke pri medkulturni komunikaciji, s posebnim poudarkom na razlikah med jezikovno-pragmatičnimi in družbeno, kulturno ter zgodovinsko pogojenimi razlikami med japonskim in slovenskim jezikovnim prostorom. Študenti spoznajo jezikovne prvine in strategije, ki so potrebne pri medkulturni komunikaciji.

Timsko raziskovalno delo

Študent dela skupaj s študentom partnerjem s tuje univerze. V paru se odločita za skupno raziskovalno temo. V obdobju enega leta delata na izbrani temi, redno poročata o poteku skupne raziskave in na koncu enoletnega obdobja pripravita končno poročilo.

Uvod v budistično umetnost in ikonografijo

Študentje in študentke se bodo najprej seznanili z nekaterimi najbolj osnovnimi načeli budizma v njegovi primarni obliki na indijski podcelini, s prvotnimi umetniškimi deli, predvsem s področja kiparstva in arhitekture. Nato bodo sledili širitvi budizma v ostale azijske dežele in se seznanili z osnovnimi deli budistične umetnosti, ki je zaradi prilagoditev na nova družbenokulturna okolja nastajala v vedno novih razsežnostih in drugačnih oblikah. Študentje in študentke bodo dobili geografski, kronološki, zgodovinski in umetniški pregled glavnih regij in obdobij, kjer je budizem nastal in kamor se je širil. Kronološko in geografsko bo predmet zajemal obdobje od 6. stoletja p.n.št. (začetek budizma v severni Indiji) do sredine 19. stoletja n.št., oz. umetniško dejavnost himalajske regije, dežel jugovzhodne Azije in novejšo budistično umetnost Japonske in Koreje.

Uvod v japonsko kaligrafijo

Študenti spoznajo osnove japonske kaligrafije, glavne rokopisne sloge (kaisho, gyōsho, sōsho, reisho, tensho), posamezne tipe potez (hane, tome, harai idr.) ter njihove oblikovne značilnosti. Vadijo pisanje kratkih japonskih besedil s svinčnikom in čopičem. Poznajo oris zgodovine kaligrafije kot umetnosti na Japonskem.

Uvod v korejsko književnost 1

Študenti spoznajo zgodovino in razvoj korejske književnosti, glavna literarna dela ter zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje tega razvoja v okviru Vzhodne Azije. Pridobljeno jezikovno in literarnozgodovinsko znanje študenti uporabijo pri razumevanju in vrednotenju odlomkov posameznih literarnih del. Ob spoznavanju korejske književnosti študenti utrdijo znanje in globlje razumejo delovanje sodobnega korejskega jezikovnega sistema.

Razpoložljivost predmetov za ostale študijske programe

Predmete lahko vpišejo tudi slušatelji ostalih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za poslušanje posameznega predmeta, ki so navedeni v učnih načrtih. Izbor predmetov za skupno košarico izibrnih predmetov FF se določi vsako leto in objavi na strani [izbirni predmeti FF].

PriponkaVelikost
jpn1ste_predmetnik_2014-01-09.pdf184.11 KB