Diplomski red - sinologija

Dokončanje študija 1. stopnje programa Sinologija:

Dokončanje študija 1. stopnje programa Sinologija poteka v skladu s Pravilnikom o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Poleg splošnih določil se upoštevajo še določila Oddelka za azijske študije. 

1. Način diplomiranja

1. Samostojna izdelava diplomske naloge v obsegu 1,5 (dvodisciplinarni) oziroma 2 avtorski poli (enodisciplinarni) (1 AP je 30.000 znakov s presledki) pod mentorstvom izbranega predavatelja. Diploma mora biti izdelana v skladu s spodaj opisanimi tehničnimi navodili Oddelka za azijske študije.

2. Zagovor diplomskega dela pred tričlansko komisijo. Mentor (oz. mentorja in somentor) so člani komisije po svoji funkciji, vendar ji ne morejo predsedovati. Zagovor diplomskega dela pred komisijo traja največ 45 minut.

2. Prijava teme in izdelava naloge

Prijava teme: Študent prijavi izbrano temo diplomskega dela v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem najkasneje do pričetka šestega semestra študija, na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na naslednji povezavi, če namerava študij zaključiti do konca tekočega akademskega leta. Izpolnjeni obrazec odda v tajništvu oddelka, ki podatek o izbrani temi vnese v študentski informacijski sistem.

Primer: Prijava je oddana do začetka letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati do konca tekočega akademskega leta. Prijava je oddana po začetku letnega semestra. → Študij je mogoče dokončati v naslednjem akademskem letu.

Študent, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo na dvodisciplinarnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev z obeh vpisanih študijskih programov.

Izdelava naloge: Tehnični napotki se nahajajo na tej povezavi. Predlagamo uporabo priložene Wordove predloge (nahaja se tudi na sinološki oglasni deski). Diplomsko nalogo je potrebno oddati mentorju vsaj 6 tednov pred zagovorom, zadnji čistopis z vsemi vključenimi popravki pa 3 tedne pred zagovorom, v kolikor se z mentorjem ne dogovorita drugače.

3. Oddaja diplomskega dela in prijava na zagovor

Študent se na zagovor diplomskega dela prijavi preko študentskega informacijskega sistema. Pred tem študent najkasneje tri dni pred razpisanim datumom zagovora v tajništvo oddelka predloži dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela in en trdo vezan izvod za knjižnico.

Roke za zagovor diplomskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite.

Datumi za leto 2017/18 so:
četrtek, 23. november 2017;
četrtek, 25. januar 2018;
četrtek, 28. junij 2018;
ponedeljek, 27. avgust 2018;
sreda, 12. september 2018.

4. Potek diplomskega izpita

1. Predstavitev diplomskega dela v kitajščini s PowerPointovo prezentacijo (15 minut). Predstavitev naj jasno opredeli temo, namen in strukturo naloge ter glavne povzetke in zaključke. Branje vnaprej pripravljenega govora ni dovoljeno. Kriteriji ocenjevanja zagovora so a) predstavitev, b) prosti govor v kitajščini in c) vsebina odgovorov.

2. Mentor zastavi vprašanja v zvezi z diplomsko nalogo v kitajščini, študent odgovarja v kitajščini.

3. Ostala člana komisije zastavita vprašanja v slovenščini, študent odgovarja v slovenščini.

4. Po zagovoru diplomskega dela študent trdo vezan izvod odda v knjižnico in nalogo v pdf formatu pošlje na naslov darinka [dot] baraga [at] ff [dot] uni-lj [dot] si.

Po končanem zagovoru mentor in člani komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega sta razvidni oceni diplomskega dela (oceno dodeli mentor) in njegovega zagovora (oceno dodelita ostala člana komisije). Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za dodiplomski študij.

Referat za dodiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko je študent opravil vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 180 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.